Svensk familjerätt

Äktenskapet, äktenskapsförord, enskild egendom, giftorätt, äktenskapsskillnad, underhåll, bodelning, bodelningsförrättare, samboavtal, samboegendom, separation

B.1 Äktenskapet

  Äktenskapsförord, enskild egendom När man gifter sig blir båda makarnas tillgångar minus skulder giftorättsgods. Med äktenskapsförord kan man ändra på detta och göra en viss fördelning av tillgångarna eller allt till enskild egendom. Då bodelas tillgångarna inte vid en äktenskapsskillnad eller vid dödsfall. Är du företagare vill du kanske behålla företaget vid en skilsmässa. I så fall måste du upprätta ett äktenskapsförord .Vissa formkrav finns, handlingen måste undertecknas av båda makarna och registreras. Äktenskapsförord kan man upprätta innan giftomålet.   Äktenskapsskillnad Om man har varit gift och vill skiljas måste man ansöka till tingsrätten om äktenskapsskillnad. Om makarna har barn under 16 år har man betänketid på 6 månader. Efter 6 månader måste man ansöka om att äktenskapsskillnaden fullföljs. Annars förblir man gift. Om båda är överens om att ansöka och det inte finns barn under 16 år kommer tingsrätten att besluta om äktenskapsskillnad direkt.   Aktuella länkar www.skatteverket.se www.domstol.se   Underhåll mellan makar Gifta par har underhållskyldighet mot varandra. Efter äktenskapsskillnad svarar varje part för sin försörjning. Om den ena behöver bidrag till sitt underhåll under övergångstid, har den maken rätt till få underhållsbidrag av den andra efter vad som är skäligt.   Bodelning mellan makar vid skilsmässa När gifta par bestämmer sig för att skiljas ska deras tillgångar eller egendom delas mellan dem i en så kallad bodelning. Bodelningshandlingen ska upprättas i skriftlig form och båda parter ska underteckna den. Det är viktigt att bodelningshandlingen blir korrekt med förteckning över alla tillgångar och skulder samt att dessa tas upp till dess rätta värde.   Om t.ex. en fastighet ska bodelas är det viktigt att tänka på skattekonsekvenser.   Bodelning inom äktenskapetGifta par kan också bodela tillgångar under bestående äktenskap. Kanske bara en av parterna äger bostaden men det kan vara viktigt att båda parter äger bostaden gemensamt. Här nedan förstår du varför:   Om endast den ena maken står som lagfaren ägare till hela fastigheten och blir så svårt sjuk att han/hon inte kan sköta sin ekonomi, kan den friska makan/maken få ekonomiska problem. Den friska makan får inte själv sköta angelägenheter kopplade till fastigheten.
  • Den friska maken/makan, som inte äger bostaden, kan inte sälja bostaden eller få tillgång till köpeskillingen för att köpa sig en ny bostad.
  • Vid en försäljning av bostaden ska hela försäljningslikviden sättas in på den sjukes konto.
  • Äger den friska makan/maken halva huset, kan denne flytta över sin vinst vid försäljning i ny bostad utan att behöva skatta för vinsten.
  • Båda makarna har rätt till dubbla ROT-avdrag = 100 000 kr per år i skattereduktion om båda är lagfarna ägare.
För att undvika detta bör makarna i god tid bodela den gemensamma bostaden så att båda makarna står som ägare. Alternativt upprätta fullmakt.

B.2 Sambor

Samboavtal Sambor enligt sambolagen är man när man bor tillsammans i en parrelation och har ett gemensamt hushåll. Samboegendom är bostad och bohag som är köpt för gemensamt bruk. Bohag är till exempel möbler, hushållmaskiner, tv mm. Bil är inte samboegendom inte heller föremål för fritidsbruk. Enligt sambolagen delas samboegendomen lika oavsett vem har betalat. Om man inte vill att sambolagen ska gälla så kan man upprätta ett samboavtal. Parterna har frihet själva att bestämma vad som ska gälla i deras samboförhållande.Detta är speciellt viktigt när man äger olika mycket av samboegendomen.   Testamente Sambolagen ger endast skydd vad gäller separation. Vid dödsfall ärver sambor inte varandra. Det är viktigt att tänka på att skriva ett inbördes testament så att sambor ärver varandra.   Livsförsäkring Sambor kan ta livsförsäkring och ha varandra som förmånstagare. Om man har barn från tidigare förhållande kan man betala del av arvet med försäkringsbeloppet vid dödsfall.   Bodelning mellan samborNär sambor flyttar isär ska samboegendomen dvs. gemensam bostad och bohag fördelas genom bodelning. En av samborna måste begära det inom ett år från separationen. Efter att ett år har gått är det för sent och denna rätt går förlorad. Bodelning äger också rum vid dödsfall. Då har efterlevande sambo rätt att begära bodelning. Däremot har sambons arvingar inte rätt att begära bodelning. Man kan endast bodela när samboförhållandet upphör eller vid dödsfall. Man kan inte bodela under bestående samboförhållande.

B. 3 Vårdnadstvister och faderskapsmål

Vårdnadstvister Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut för vårdnad, boende och umgänge. Detta är grundregeln i föräldrabalken. Det tänker föräldrarna inte alltid på när de är mitt uppe i separation och tvistar om var barnet ska bo.   Faderskapsmål Faderskap till ett barn kan i undantagsfall vara svårt att bestämma. Faderskap är svårare att bestämma än moderskap eftersom det oftast är den biologiska modern till barnet som föder barnet.  Det finns vissa bestämmelser i föräldrabalken om socialnämndens medverkan till fastställande av faderskap och om rättegång i mål om faderskap. Har arvingar i ett dödsbo rätt att väcka talan om hävande av faderskap?   Underhållsskyldighet med barnNär barn bor lika mycket hos båda sina föräldrar behöver oftast ingen betala underhåll till barnen. Föräldrarna kan komma överens om underhåll. Om barnen inte bor lika mycket hos sina föräldrar ska föräldrarna svara för underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarna samlade ekonomiska förmåga.

 

B. 4 God man, förvaltare

Om en person inte kan sköta sina angelägenheter kan tingsrätten eller överförmyndaren utse en god man. En god man står under tillsyn av kommunens överförmyndare och ska redovisa för sin förvaltning av huvudmannens tillgångar. God man kan utses till en omyndig och till en myndig person. God man för omyndig För omyndig utses en gode man om vårdnadshavaren är förhindrad. Om förmyndaren och den omyndige har gemensamma intressen, t.ex. om bägge är arvtagare till en avliden då utses en god man till att bevaka den omyndigas rätt i dödsboet. God man för en myndig Det vanligaste är att en god man utses då någon på grund av sjukdom av något slag behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person.   FörvaltareEn förvaltare utses om det inte räcker med att förordna en god man. Den som har fått en förvaltare förordnad saknar rättslig handlingsförmåga när det gäller de angelägenheter som omfattas av förordnandet. Förordnandet kan exempelvis gälla huvudmannens bankmedel. Förvaltaren står också under tillsyn av överförmyndaren och ska redovisa för sin förvaltning.   Ansökan om förvaltarskap prövas och god man prövas av tingsrätten.

B. 5 Arvsrätt

Arvsfrågor, arvskifte, bouppteckningar, boutredningsman, fri förfoganderätt, full äganderätt, laglott, särkullbarn, testamente, klander av testamente.   Testamente Det är viktigt att skriva testamente. Det är speciellt viktigt för de par som har barn som inte är gemensamma och för sambor. Sambor ärver inte varandra. Om man inte skriver testamente kommer barnen att ärva alla tillgångar. Vill man inte att barnen ska ärva alla tillgångar kan man skriva ett testamente. I testamentet kan man bestämma vem som ska ärva och att exempelvis barnens arv blir deras enskilda egendom. Det är många som tänker eller säger: ”Jag ska göra det sen. Inte nu”. ”Sen” kan bli för sent. För att testamente ska gälla finns vissa formkrav. Arvingar enligt lag kan klandra ett testamente bl.a. om formkraven inte är uppfyllda.   Fri förfoganderätt, full äganderätt var är det? Man kan ärva något med full äganderätt. Det betyder att den som har ärvt kan i sin tur skriva ett testamente och testamentera bort den ärvda egendomen till någon annan. Har man inte speciellt angivit i testamentet ärver makar varandra med fri förfoganderätt. Det betyder att sedan makan/maken har dött ska egendomen tillfalla barnen. Vilket innebär att makan/maken inte får testamentera arvet vidare.   Laglott Särkullbarn (barn som bara tillhör den ena parten) har alltid rätt att kräva ut sin laglott som är hälften av den avlidnas kvarlåtenskap. Detta gäller oavsett vad som står i testamentet. Bouppteckning Bouppteckning måste upprättas vid dödsfall om den avlidne har tillgångar. Det är viktigt att bouppteckningen upprättas på ett korrekt sätt med företeckning av alla tillgångar och skulder till rätt värde. Bouppteckningen ska registreras. Boutredningsman Arvingarna kanske inte kommer överens om upprättning av bouppteckningen. Eller det är ett stort dödsbo som dödsbodelägare inte har möjlighet att förvalta själva. Då finns det möjlighet att ansöka om boutredningsman till tingsrätten. Då slipper dödsbodelägarna förvalta dödsboet och i stället tar boutredningsmannen hand om det. Arvskifte Vid arvskifte fördelas dödsboets tillgångar till dödsbodelägarna.  Om den avlidne var gift gör man bodelning före arvskiftet. Här är det också viktigt med skattefrågor t.ex. i samband med att fastighet eller en bostadrätt har sålts. Dödsbodelägarna har ansvar för att betala in kapitalvinstskatten.x