Framtidsfullmakt

Man kan beskriva framtidsfullmakt som ett nytt personligt alternativt till god man och förvaltare. Genom att upprätta detta juridiska dokument kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen OM du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut.

Fullmakten gäller ekonomiska angelägenheter, exempelvis betala räkningar, hantera avtal.

Den kan även omfatta förvaltningar av tillgångar så som tillgångar i bank fonder osv.

Fullmakten kan gälla personliga angelägenheter så som fråga om bostad, städning och posthantering.

Det är viktigt att det framgår av fullmakten om den är generell eller specifik.

Om det gäller förvaltning av exempelvis jordbruksfastighet då är det viktigt att skriva in det i fullmakten.

Det är även av vikt att avgränsningar framkommer i fullmakten exempelvis att den inte omfattar att fastighet ska säljas.

När träder framtidsfullmakten i kraft? Den kritiska tidpunkten.

Det är fullmaktshavaren som avgör när framtidsfullmakten träder i kraft dvs när fullmaktsgivaren inte kan fatta egna beslut.

Fullmaktshavaren kan inhämta läkarintyg själv alternativt ansöka hos Tingsrätten att framtidsfullmakten har trätt i kraft och i samband med det kan tingsrätten inhämta läkarintyg eller någon likvärdig handling beträffande fullmaktshavarens hälsotillstånd om det råder tvivel om saken och det inte är uppenbart obehövligt. Detta är dock ingen skyldighet.

Det kan vara bra att anteckna om fullmaktsgivarens hälsotillstånd på fullmakten men vittnen kan inte intyga fullmaktsgivarens hälsotillstånd.

Fullmaktshavaren ska underrätta fullmaktsgivaren och anhöriga samt en eventuell granskare om att han bedömer att fullmakten har trätt i kraft.

Närmaste släktningar är make, sambo, barn, barnbarn, föräldrar och syskon och syskonbarn.

Det är bra att ange om fullmakten ska gälla vid dödsfall eller ej.

Vittnena av fullmakten ska känna till att det är framtidsfullmakt och bekräftar detta med sina namnteckningar.