Vårdnadstvister, underhållskyldighet med barn och faderskapsmål

Vårdnadstvister

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut för vårdnad, boende och umgänge. Detta är grundregeln i föräldrabalken. Det tänker föräldrarna inte alltid på när de är mitt uppe i separation och tvistar om var barnet ska bo.

Underhållsskyldighet med barn

När barn bor lika mycket hos båda sina föräldrar behöver oftast ingen betala underhåll till barnen. Föräldrarna kan komma överens om underhåll. Om barnen inte bor lika mycket hos sina föräldrar ska föräldrarna svara för underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarna samlade ekonomiska förmåga.

Faderskapsmål

Faderskap till ett barn kan i undantagsfall vara svårt att bestämma. Faderskap är svårare att bestämma än moderskap eftersom det oftast är den biologiska modern till barnet som föder barnet. Det finns vissa bestämmelser i föräldrabalken om socialnämndens medverkan till fastställande av faderskap och om rättegång i mål om faderskap. Har arvingar i ett dödsbo rätt att väcka talan om hävande av faderskap?