Dold samäganderätt

Det vanligaste med samäganderätt är att de som äger fastigheten har köpt den tillsammans och då är de båda öppna ägare och har båda lagfart.

Men det finns också ett begrepp inom juridiken som kallas för dold samäganderätt.

Den dolda samäganderätten är, trots att den ofta ger upphov till konflikter, en relativ okänd princip för många.

Det innebär exempelvis att make/maka eller sambo kan ha rätt till hälften eller viss del av egendomen trots att denna inte står som ägare på lagfarten eller är avtalspart.

För att en part ska ha en dold samäganderätt till egendom som officiellt (enligt lagfart) ägs av en annan måste tre kriterium vara uppfyllda.

  1. Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk
  2. Parten som inte utåt är öppen ägare ska ha lämnat ekonomiskt bidrag vid förvärvet som har underlättat det.
  3. Det ska ha funnits en uttrycklig eller tyst överenskommelse om att egendomen ska ägas av parterna gemensamt.
 

Det kan vara svårt att bevisa att alla tre punkter är uppfyllda. Enligt praxis gällande makar och
sambor antar man dock att punkt tre är uppfylld så länge man kan bevisa att punkt ett och två är
uppfyllda. Det råder då en presumtion. Då är äganderätten gemensam. Den kan dock brytas om det
går att bevisa att parternas avsikt inte var att äga gemensamt, exempelvis om det ekonomiska
bidraget var i själva verket lån eller en gåva.

Är det så att en av makarna eller samborna har köpt en bostad där den andra parten inte står som
ägare men exempelvis står som medlånetagare av ett bolån, eller har bidragit till handpenningen,
kan denna part då ha en dold samäganderätt i bostaden. I så fall har den parten ett anspråk
gentemot sin sambo eller make om att bli insatt som öppen ägare till halva bostaden.

Detta gäller oavsett som pengarna som användes till köpet var enskild egendom, eller om bostaden
(exempelvis) senare bostaden blivit enskild egendom. Dold samäganderätt går före bestämmelser
om enskild egendom. En make som tillsammans med sin maka skrivit ett äktenskapsförord gällande
en fastighet kan alltså hävda dold samäganderätt till hälften av fastigheten även om denne inte står
på lagfarten.

Domar gällande dold samäganderätt

  • NJA 2008:826
  • Göta Hovrätt ÖÄ 2366-13 (skuld)
  • NJA 2012:377