God man, förvaltare

Om en person inte kan sköta sina angelägenheter kan tingsrätten eller överförmyndaren utse en god man. En god man står under tillsyn av kommunens överförmyndare och ska redovisa för sin förvaltning av huvudmannens tillgångar. God man kan utses till en omyndig och till en myndig person.

God man för omyndig

För omyndig utses en gode man om vårdnadshavaren är förhindrad. Om förmyndaren och den omyndige har gemensamma intressen, t.ex. om bägge är arvtagare till en avliden då utses en god man till att bevaka den omyndigas rätt i dödsboet.

God man för en myndig

Det vanligaste är att en god man utses då någon på grund av sjukdom av något slag behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person.

Förvaltare

En förvaltare utses om det inte räcker med att förordna en god man. Den som har fått en förvaltare förordnad saknar rättslig handlingsförmåga när det gäller de angelägenheter som omfattas av förordnandet. Förordnandet kan exempelvis gälla huvudmannens bankmedel. Förvaltaren står också under tillsyn av överförmyndaren och ska redovisa för sin förvaltning. Ansökan om förvaltarskap prövas och god man prövas av tingsrätten.