Utlandsflytt

Vilka regler gäller om familjen flyttar utomlands? Det är viktigt att skriva avtal så att det blir så som man hade tänkt sig om något händer.

Vad är lagvalsavtal?

Ett lagvalsavtal är ett avtal där man kan välja vilket lands lag som ska gälla på förmögenhetsförhållanden under äktenskapet.

Ett lagvalsavtal kan skrivas när som helst under äktenskapet och registrerat partnerskap eller inför ett sådant.

Till att lagvalsavtal ska vara giltigt enligt svensk rätt ska det vara skriftligt, daterat och undertecknad av makarna. Det måste dessutom vara registrerat hos Skatteverket.

Ett lagvalsavtal eller ett äktenskapsförord mellan makar som har sin hemvist i Sverige när lagvalsavtalet eller äktenskapsförordet ingås gäller i landet mot tredje man endast om registreringen är enligt lag.

Enligt Bryssel II förordningen då har en domstol behörighet att ta upp äktenskapsskillnad, och andra liknande frågor i den medlemsstat där

Makarna har hemvist eller

Senast hade hemvist om en av dem fortfarande är bosatt där eller

Svaranden har hemvist, eller

Om ansökan är gemensam mm (kapitel II)

Huvudregeln enligt Haag konventionen är att när du har levt i ett annat land än Sverige två är eller mer då tillämpas lagen i det land där du har din hemvist.