Internationell privaträtt

Den internationella privaträtten handlar om att bestämma, vilket lands domstol som har rätt att pröva en tvist. I vissa fall kan det vara flera länders domstolar som får lov att ta upp ärendet. Detta är något av det första man måste bestämma när man har ett ärende där flera länder är inblandade, t.ex. för att parterna kommer ifrån olika länder, har olika nationalitet.

När detta är klart är det dags att bestämma vilket lands lag som ska tillämpas på tvisten eller ärendet. Ibland kan det vara mer förmånligt att tillämpa ett annat lands lag än den lag som tillämpas i det land man bor. Detta kan vara fallet i t.ex. tvister som rör fråga om underhåll till make/maka. Det förutsätter naturligtvis att det finns en tillräcklig stark anknytning till det land vars lag man önskar tillämpa.

Man kan också välja att skriva in i avtal, t.ex. äktenskapsförord, vilket lands lag som ska tillämpas vid tolkning av avtalet eller vilket lands lag ska gälla vid eventuell äktenskapsskillnad. Detta kan innebära att en svensk domstol kan komma att tillämpa t.ex. dansk lag på en tvist.