Äktenskapet

Äktenskapsförord, enskild egendom

När man gifter sig blir båda makarnas tillgångar minus skulder giftorättsgods. Med äktenskapsförord kan man ändra på detta och göra en viss fördelning av tillgångarna eller allt till enskild egendom. Då bodelas tillgångarna inte vid en äktenskapsskillnad eller vid dödsfall. Är du företagare vill du kanske behålla företaget vid en skilsmässa. I så fall måste du upprätta ett äktenskapsförord .Vissa formkrav finns, handlingen måste undertecknas av båda makarna och registreras. Äktenskapsförord kan man upprätta innan giftomålet.

Äktenskapsskillnad

Om man har varit gift och vill skiljas måste man ansöka till tingsrätten om äktenskapsskillnad. Om makarna har barn under 16 år har man betänketid på 6 månader. Efter 6 månader måste man ansöka om att äktenskapsskillnaden fullföljs. Annars förblir man gift. Om båda är överens om att ansöka och det inte finns barn under 16 år kommer tingsrätten att besluta om äktenskapsskillnad direkt. Aktuella länkar: www.skatteverket.se www.domstol.se

Underhåll mellan makar

Gifta par har underhållskyldighet mot varandra. Efter äktenskapsskillnad svarar varje part för sin försörjning. Om den ena behöver bidrag till sitt underhåll under övergångstid, har den maken rätt till få underhållsbidrag av den andra efter vad som är skäligt.

Bodelning mellan makar vid skilsmässa

När gifta par bestämmer sig för att skiljas ska deras tillgångar eller egendom delas mellan dem i en så kallad bodelning. Bodelningshandlingen ska upprättas i skriftlig form och båda parter ska underteckna den. Det är viktigt att bodelningshandlingen blir korrekt med förteckning över alla tillgångar och skulder samt att dessa tas upp till dess rätta värde.   Om t.ex. en fastighet ska bodelas är det viktigt att tänka på skattekonsekvenser.

Bodelning inom äktenskapet

Gifta par kan också bodela tillgångar under bestående äktenskap. Kanske bara en av parterna äger bostaden men det kan vara viktigt att båda parter äger bostaden gemensamt. Här nedan förstår du varför: Om endast den ena maken står som lagfaren ägare till hela fastigheten och blir så svårt sjuk att han/hon inte kan sköta sin ekonomi, kan den friska makan/maken få ekonomiska problem. Den friska makan får inte själv sköta angelägenheter kopplade till fastigheten. •    Den friska maken/makan, som inte äger bostaden, kan inte sälja bostaden eller få tillgång till köpeskillingen för att köpa sig en ny bostad. •    Vid en försäljning av bostaden ska hela försäljningslikviden sättas in på den sjukes konto. För att undvika detta bör makarna i god tid bodela den gemensamma bostaden så att båda makarna står som ägare. Alternativt upprätta fullmakt. •    Äger den friska makan/maken halva huset, kan denne flytta över sin vinst vid försäljning i ny bostad utan att behöva skatta för vinsten. •    Båda makarna har rätt till dubbla ROT-avdrag = 100 000 kr per år i skattereduktion om båda är lagfarna ägare.