EU-rätt

Det främsta syftet med EU är att integrera de europeiska länderna undan för undan och skapa en gemensam marknad som bygger på de fyra friheterna (fri rörlighet för varor, personer, kapital och tjänster). EU-länderna har därför avstått en del av sin suveränitet (självbestämmanderätt )och gett EU-institutionerna befogenhet att anta lagstiftning (förordningar, direktiv och beslut) som har företräde framför nationell lagstiftning.

Hävda sina rättigheter inom EU

EU-rätten innehåller inte bara rättigheter och skyldigheter för medlemsländerna utan också en rad regler som gäller privatpersoner och företag. Rättsväsendet i medlemsländerna ska se till att dessa regler genomförs och tillämpas korrekt. Du har alltså rätt att förvänta dig att EU-ländernas myndigheter tillämpar dina rättigheter enligt EU-rätten på ett korrekt sätt. Om du anser att ett EU-land bryter mot en bestämmelse eller en princip i EU-rätten kan du anmäla det till EU-kommissionen. Det kan gälla en bestämmelse (lagar och andra författningar) eller praxis på något område. Du behöver inte bevisa att du har ett berättigat intresse att agera. Du behöver inte heller bevisa att du är direkt berörd av den överträdelse som du anmäler. För att kommissionen ska kunna ta upp din anmälan till prövning måste den gälla en överträdelse av EU-rätten som ett medlemsland har begått. Det får alltså inte gälla en privat tvist.

EU-domstolen

Europeiska unionens domstol kallas också EU-domstolen (den ska inte förväxlas med Europadomstolen). EU-domstolen har två huvudsakliga uppgifter: att döma i tvister mellan medlemsländer och EU:s institutioner, samt tolka unionsrätten. Domstolen utövar således den dömande makten i Europeiska unionen och ser till, i samarbete med medlemsstaternas domstolar, att EU-rätten tillämpas och tolkas enhetligt. Domstolen består av en domare per medlemsland som biträds av åtta generaladvokater. EU- domstolen har sitt säte i Luxemburg och består av tre domstolar: domstolen sam tribunalen och personaldomstolen som ska avlasta domstolen med vissa uppdrag. Enskilda personer eller företag kan endast vända sig till EU-domstolen om EU:s institutioner har fattat ett beslut som direkt berör dem och ska då vända sig till tribunalen. Om ni vill veta mera läs på följande länk: https://commission.europa.eu/index_sv

Europadomstolen

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna skall ej förväxlas med Europeiska unionens domstol. ”Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter” Europadomstolen, formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, har att bedöma oklarheter och tvister kring och påstådda brott mot den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna från 1950. Dock är domstolen ingen överinstans till nationella domstolar och myndigheter och kan därför inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol. En enskild medborgare kan ha klagomål på hur en nationell domstol eller myndighet hanterat ett ärende i strid med mänskliga rättigheter. Europadomstolen kan inte ändra en fällande dom, men får man rätt där blir staten prickad och det kan bli fråga om skadestånd. Europadomstolen består av en domare från varje nation som blivit medlem i Europarådet, vilka utses av den rådgivande församlingen i institutionen. Sätet finns i den franska staden Strasbourg.